Konsulting i audyty dla operatorów urządzeń chłodniczych

 i klimatyzacyjnych oraz dla firm serwisowych 


Zapewniamy całe spektrum usług ekologicznych, pomagając w realizacji licznych obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach. Legislacja podlega częstej modyfikacji. My jesteśmy
"na bieżąco", a nasi Klienci mogą być pewni, że przy naszym wsparciu - będą prowadzić odpowiedzialny biznes w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. Na bieżąco, a nie tylko "od święta".

 

Zakres naszej specjalizacji obejmuje m.in.:

 • polskie i unijne regulacje dotyczące czynników chłodniczych:
  - syntetycznych (SZWO - tj. CFC i HCFC oraz F-gazów - tj. HFC)
  - alternatywnych (naturalnych - tj. m.in. HC, CO2, NH3 oraz HFO),
 • przepisy odpadowe,
 • prawo ochrony środowiska, w tym kwestie niezbędnych pozwoleń,
 • legislację dot. odpadów opakowaniowych,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska i regulacje dot. KOBiZE,
 • legislację dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE),
 • unijne i krajowe przepisy w zakresie substancji niebezpiecznych (REACH/CLP).


 Masz pytanie? Napisz.  

 Dlaczego warto?  

"Sorry, taki mamy klimat" i trudno samemu na wszystkim się znać...

Wspomniane wyżej akty prawne rodzą konieczność prowadzenia na bieżąco rozmaitych ewidencji i przekazywania okresowych sprawozdań do instytucji rządowych. Aby uniknąć dotkliwych kar, często niezbędne jest także dokonanie stosownych zgłoszeń, a nawet uzyskanie urzędowych zezwoleń. Czy jesteście pewni, że wypełniacie wszystkie obowiązki natury środowiskowej?

Pomożemy Państwu wdrożyć i utrzymać ekologiczne standardy bez konieczności zatrudniania dodatkowego pracownika oddelegowanego wyłącznie do spraw związanych z ochroną środowiska. Skorzystanie z naszych usług umożliwi Państwu m.in.:

 • uzyskanie środowiskowych pozwoleń lub zezwoleń,
 • dokonanie niezbędnych zgłoszeń urzędowych,
 • systematyczne prowadzenie ewidencji ekologicznych,
 • terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań natury środowiskowej,
 • prawidłowe naliczanie i regulowanie opłat związanych m.in. z korzystaniem ze środowiska, odpadami opakowaniowymi i zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • efektywne prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami,
 • uzyskanie oszczędności w kosztach ekologicznych wynikających z Waszej działalności,
 • wzorowe przygotowanie do ewentualnej kontroli WIOŚ.

Co najmniej część z powyższych wymogów dotyczy praktycznie każdego podmiotu gospodarczego ze wszelkich branż - producentów, firm handlowych i usługowych. Dla przykładu - choć byśmy tego nie chcieli, to prawie wszyscy przedsiębiorcy mają w swej działalności styczność z odpadami - i to nie tylko komunalnymi czy powstającymi podczas serwisu, lecz także odpadami opakowaniowymi, ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym... Odzyskany czynnik chłodniczy, jeśli nie jest ponownie wpuszczany do instalacji tego samego operatora - stanowi odpad niebezpieczny o kodzie 14 06 01*.


 Przykładowy zakres konsultacji ekologicznych  

Ewidencje, sprawozdania i opłaty środowiskowe, m.in.:

 • prowadzenie ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska
 • wyliczanie bieżących (rocznych) oraz zaległych opłat za korzystanie ze środowiska
 • rejestracja firmy w KOBiZE
 • sporządzanie raportu o emisji gazów cieplarnianych w bazie KOBiZE
 • identyfikacja i prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o wytworzonych i zagospodarowanych odpadach
 • prowadzenie ewidencji i przygotowanie sprawozdań wykorzystania czynników chłodniczych (substancji kontrolowanych i F-gazów)
 • ewidencja i sprawozdawczość dot. opakowań wprowadzonych wraz z produktami
 • przygotowanie rocznych sprawozdań i wyliczanie opłat produktowych za niewykonanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Zezwolenia i zgłoszenia, m.in.:

 • przygotowanie dokumentacji dot. wydania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • opracowanie wniosków o zezwolenie:
  - na wytwarzanie odpadów
  - na zbieranie odpadów
  - na przetwarzanie odpadów
  - na transport odpadów
 • przygotowanie zgłoszenia do urzędu marszałkowskiego dot. opłat produktowych
 • rejestracja w bazie GIOŚ dot. ZSEiE