Szkolenia i certyfikacja 


 

W połowie 2015 r. Sejm RP uchwalił tzw. ustawę o F-gazach (Dz.U.2015.881) regulującą wykorzystanie m.in. substancji HFC w chłodnictwie i klimatyzacji, HFC i PFC w sektorze ochrony przeciwpożarowej oraz SF6 w rozdzielnicach elektrycznych. Ministrowie ds. rozwoju oraz ds. środowiska wydali 20 rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Legislacja sankcjonuje i uszczegóławia szereg obowiązków nałożonych przez unijne regulacje na użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, instalacji ppoż oraz rozdzielnic elektrycznych (zwanych „operatorami”). Wymogi te obowiązują już w całej EU już od połowy 2007 r. (tak, już ponad 10 lat). Jednak dopiero od relatywnie niedawna służby kontrolne dysponują możliwością bezpośredniego karania za lekceważenie wymogów F-gazowych.

W dniu 12 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił nowelizację polskiej ustawy o F-gazach z 2015 r. Większość jej postanowień wejdzie w życie we wrześniu 2017 r. Nowela umożliwia inspektorom WIOŚ skuteczne egzekwowanie przestrzegania prawa oraz harmonizuje krajowe przepisy z obowiązującym od ponad 2,5 roku unijnym Rozporządzeniem nr 517/2014, modyfikując m.in.:

 • częstotliwość obowiązkowych przeglądów szczelności,
 • zakres danych w tzw. Kartach Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO),
 • zasady dokonywania wpisów do tzw. Kart Urządzeń,
 • oznakowanie urządzeń,
 • rozszerza wachlarz bardzo wysokich kar administracyjnych dla operatorów i firm serwisowych za nieprzestrzeganie legislacji F-gazowej (nawet do 30 tys. zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość).

  Najbliższe szkolenia dla operatorów (tj. użytkowników urządzeń)  

Zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu dedykowanym stricte użytkownikom urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, instalacji ppoż i rozdzielnic elektrycznych, czyli „operatorom” w rozumieniu przepisów F-gazowych, pt.:

Nowelizacja ustawy F-gazowej –
zmiany dla użytkowników i właścicieli urządzeń zawierających F-gazy
funkcjonowanie systemu CRO

Szkolenie adresowane jest m.in. do następujących typów przedsiębiorstw:

 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • przechowalnie i chłodnie oraz firmy zajmujące się logistyką produktów wymagających chłodzenia lub mrożenia (w tym chłodnictwo transportowe),
 • wszelkie zakłady przemysłowe, w tym huty, rafinerie, kopalnie, zakłady energetyczne, firmy chemiczne, elektroniczne, producenci szkła i butelek, plastiku i innych tworzyw sztucznych, itp.,
 • obiekty handlowe – w tym supermarkety i galerie handlowe, ale także mniejsze sklepy,
 • serwerownie – m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych,
 • hotele, centra konferencyjne i wystawiennicze, SPA, lodowiska, obiekty sportowe,
 • wszelkie budynki biurowe.

Na operatorach spoczywa większość obowiązków wynikających z tej legislacji. Uczestnicy kursu uzyskają najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach ekologicznych, omówimy również procedury i wzory dokumentów gotowe do zastosowania i sprawdzone w praktyce.

Szkolenie będzie bardzo przydatne również firmom instalacyjno-serwisowym.

Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób sprawujących nadzór techniczny nad w/w urządzeniami oraz dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania w firmie przepisów ochrony środowiska.

W latach 2014-2018 przeprowadziliśmy kilka serii analogicznych kursów w wielu miastach, w ramach których przeszkoliliśmy około ponad 1.000 osób. Mając na względzie potrzeby branży, po nowelizacji ustawy i po zmodyfikowaniu systemu "Centralny Rejestr Operatorów" (CRO) - kolejne edycje w Warszawie zaplanowaliśmy na następujący termin:

 • w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek).

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu - prześlemy wówczas opis szczegółowy szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie trwa 6,5 godziny, od godz. 10:00 do godz. 16:30 i obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne.

Nasze szkolenia są prowadzone przez najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie legislacji ekologicznej dotyczącej chłodnictwa i klimatyzacji oraz w dziedzinie F-gazów i SZWO.

Proponujemy także indywidualne konsultacje we wszelkich zagadnieniach natury środowiskowej dotyczącej funkcjonowania Waszego przedsiębiorstwa. W szczególności możemy wesprzeć użytkowników urządzeń zawierających F-gazy w spełnianiu wymagań prawnych związanych z wykorzystaniem syntetycznych czynników chłodniczych (SZWO i F-gazów, czynników alternatywnych) oraz w weryfikacji prac realizowanych przez firmy instalacyjno-serwisowe.


  Szkolenie dedykowane zakładom ZSEiE (z archiwum) 

W dniu 21 września 2015 r. w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie. Jego tytuł to: "Nowa legislacja dot. substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz jej znaczenie dla zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny" .

Podczas szkolenia przedstawiliśmy unijne i polskie przepisy prawne dotyczące urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających syntetyczne czynniki chłodnicze, w tym tzw. substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC, inaczej zwane freonami, SZWO lub substancjami kontrolowanymi) oraz fluorowane gazy cieplarniane (tzw. F-gazy lub HFC).

Postanowienia tej legislacji omówiono w szczególności pod kątem ich wpływu na podmioty zdefiniowane w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jako prowadzący punkty zbierania i stacje demontażu pojazdów oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jako zbierający i przetwarzający zużyty sprzęt.

Najważniejsze akty prawne regulujące w/w zagadnienia, to m.in.:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 dot. F-gazów oraz nr 842/2006, wraz z aktami wykonawczymi Komisji Europejskiej;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1005/2009 dot. SZWO;
 • nowa polska ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Z archiwum szkoleń...

Zapraszamy do częstego zaglądania na www.aveECO.pl, gdyż w niedalekich planach mamy zorganizowanie wielu ciekawych kursów z cyklu "Wiedza niezbędna dla wszystkich", adresowanych do firm instalacyjno-serwisowych oraz operatorów urządzeń wszelkich branż korzystających z techniki chłodniczej.

W szczególności, planujemy uruchomić szkolenia prowadzące do uzyskania pełnowartościowych certyfikatów w zakresie F-gazów, zgodnych z wymogami unijnymi. Certyfikacja personalna i dla przedsiębiorstw w odniesieniu do F-gazów jest wymagana we wszystkich państwach Unii Europejskiej już od kilku lat, choć do tej pory w Polsce nie było możliwości uzyskania takich certyfikatów.

 

W 2014 r. można było wybierać spośród 17 terminów i 8 lokalizacji dwóch edycji szkolenia niezbędnego każdej firmie zajmującej się montażem, serwisem i konserwacją urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych. Tytuł tego kursu to:

Jak legalnie prowadzić firmę
w branży chłodnictwa i klimatyzacji?
Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.

Ze względu na wagę omawianych tematów oraz bardzo dobre opinie uczestników, uruchomiliśmy kolejną edycję, zaplanowaną na wiosnę 2015 r. Od połowy kwietnia do połowy czerwca 2015 r. odbędzie się łącznie 7 szkoleń - w Warszawie, Gdyni oraz we Wrocławiu. Dzięki mecenatowi firmy LG Electronics Polska - kursy są bezpłatne!


Uwaga - bezpłatne szkolenie "Jak legalnie prowadzić firmę (...)" !


Tę inwestycję w wiedzę sponsoruje LG Electronics Polska
w ramach akcji Akademia Ekologii LG


 Terminy i lokalizacje 

 Dlaczego warto? 

Warszawa: 13 kwietnia 2015 r.
Wrocław: 20 kwietnia 2015 r.
Gdynia: 27 kwietnia 2015 r.
Warszawa: 11 maja 2015 r.
Wrocław: 25 maja 2015 r.
Gdynia: 8 czerwca 2015 r.
Warszawa: 15 czerwca 2015 r.

Szkolenia są jednodniowe.
Odbywają się w godz. 9:00-16:30.
Lokalizacja: Akademia Klimatyzacji LG
                    w trzech w/w miastach.
Współpraca: eksperci Meritum Competence.


Polska i ogólnoeuropejska legislacja regulująca ekologiczne obowiązki firm związane z prowadzeniem działalności gospodarczej odgrywa coraz bardziej istotne znaczenie, a jej zakres jest niezwykle szeroki – nawet w tak z pozoru wąskiej specjalizacji jak chłodnictwo i klimatyzacja. Dzisiaj przestrzeganie przepisów ochrony środowiska to nie tylko kwestia dobrego wizerunku firmy, lecz niezbędny wymóg legalnego działania, zapewniający bezpieczne funkcjonowanie na rynku.

Pod pewnymi względami prawo ekologiczne przypomina obowiązki podatkowe: zapisy niektórych ustaw mogą nam się nie podobać, ale musimy je znać i powinniśmy ich przestrzegać. Samodzielne zgłębienie wielu setek stron ustaw i rozporządzeń, wielokrotnie nowelizowanych i często zapisanych "hermetycznym" prawniczym językiem, jest kłopotliwe i bardzo czasochłonne. Znacznie lepiej i taniej polegać na ekspertach, którzy przedstawią esencję niezbędnej wiedzy w usystematyzowany, logiczny i klarowny sposób.

Wielu zagadnień omawianych na spotkaniach z nami nie znajdziecie w tematyce innych standardowych szkoleń. W szczególności, zakres szkolenia prowadzącego do uzyskania tzw. ozonowego świadectwa kwalifikacji nie obejmuje wielu ważnych kwestii natury ekologicznej, które są jednak ściśle związane z wykorzystaniem urządzeń i technologii chłodniczych.

 Adresaci szkolenia 

W szkoleniu "Jak legalnie prowadzić firmę (...)" z pewnością powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz firm serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, które nie dysponują wydzielonymi działami ochrony środowiska. Ponadto, pracownicy większych firm, w których funkcjonują odrębne zespoły zarządzania środowiskowego – również skorzystają z udziału w szkoleniu.


Uczestnicy kursu uzyskają najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach ekologicznych, jak również cenne procedury i wzory dokumentów gotowe do zastosowania i sprawdzone w praktyce. Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania przepisów ochrony środowiska w firmie.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły redakcje miesięcznika " Chłodnictwo & Klimatyzacja" oraz portali HVACR.pl i klimatyzacja.pl.


 Zgłoszenia na szkolenie 

Rekrutację na szkolenia w poszczególnych miastach prowadzi bezpośrednio firma LG Electronics Polska, za pośrednictwem serwisu Akademii Klimatyzacji LG - na www.strefaklimatyzacji.pl.
Dla ułatwienia, poniżej udostępniamy bezpośrednie linki do formularzy zgłoszeń dla wybranych terminów i lokalizacji. ADRES: 

Akademia Klimatyzacji LG
ul. Szyszkowa 20
02-285 Warszawa
[ zobacz dużą mapę ]

Akademia Klimatyzacji LG
ul. Szwedzka 5A
55-040 Bielany Wrocławskie
[ zobacz dużą mapę ]

Akademia Klimatyzacji LG
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
[ zobacz dużą mapę ]

 MAPA: 

 Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych - a nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach.

Uczestnicy nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem rozmaite ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć?

Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń z wypełniania odpowiednich druków dotyczących ewidencji i sprawozdawczości oraz dokumentów związanych ze zgodnym z prawem funkcjonowaniem i serwisem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.


 Więcej informacji 

 
 
 

 Skontaktuj się z nami w tej sprawie